Regelgeving

Voor elke locatie gelden specifieke voorschriften en regels die gelden voor alle op de Site actief zijnde site users en firma’s.
Iedere site user dient na te gaan welke onderdelen van de betreffende Site Regelgeving van toepassing zijn op de door site user verrichte activiteiten en ervoor zorg te dragen dat de eigen medewerkers en de medewerkers van de door de site user ingeschakelde firma’s de voor hen relevante onderdelen van de Site Regelgeving kennen en naleven.